Zeven Vragen Over De Islam

23-04-2011 door

1.      Wat is Islam?

Islam is de naam van de religie, of beter gezegd de manier van leven, die door God (Allah) is geopenbaard en die nageleefd werd door alle profeten en boodschappers van God die Hij naar de mensen heeft gestuurd. In tegenstelling tot andere religies verwijst het woord Islam niet naar een persoon zoals het christendom, het boeddhisme of het zoroastrisme noch naar een stam zoals het Jodendom of een natie zoals het hindoeïsme. Het Arabische wortelwoord waarvan het woord Islam is afgeleid impliceert vrede, veiligheid, begroeting, bescherming, geestelijke en lichamelijke gezondheid, onderwerping, acceptatie, overgave en verlossing. Islam betekent: ‘zich in een staat van onderwerping aan God bevinden, alleen Hem aanbidden en het eerbiedig accepteren en gehoorzamen van Zijn Wet.’ Door middel van deze onderwerping worden dan ook vrede, bescherming en welzijn bereikt. Een moslim is een persoon (man of vrouw) die zich in deze staat van onderwerping bevindt. Het geloof van een moslim raakt verzwakt door zondes, onwetendheid en het begaan van slechte daden en wordt vernietigd door het toekennen van deelgenoten aan God of door ongeloof in Hem de Verhevene.

2.       Wat zijn moslims?

Het Arabische woord ‘moslim’ betekent letterlijk: ‘iemand die zich in een staat van Islam (onderwerping aan de wil en wetten van God) bevindt’. De boodschap van de Islam is bedoeld voor de hele wereld en een ieder die deze boodschap accepteert wordt een moslim genoemd. Sommige mensen geloven bij vergissing dat de Islam uitsluitend een godsdienst is voor de Arabieren. In werkelijkheid zijn meer dan 80% van de moslims over de gehele wereld niet-Arabieren. Hoewel de meeste Arabieren moslim zijn, zijn er ook Arabieren die christen, jood of atheïst zijn. Als je zou kijken naar de verschillende mensen die moslim zijn, van Nigeria tot Bosnië en van Marokko tot Indonesië, is het erg gemakkelijk vast te stellen dat moslims zich onder alle rassen, etnische groeperingen, culturen en nationaliteiten bevinden. De Islam is altijd al een universele boodschap geweest voor alle mensen. Onder de eerste metgezellen van de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) waren niet alleen Arabieren, maar ook Perzen, Afrikanen en Byzantijnse Romeinen.

Moslim zijn houdt volledige acceptatie en actieve onderwerping aan de geopenbaarde leer en wetten van God de Verhevene in. Een moslim is iemand die dit uit vrije wil aanneemt en zijn overtuigingen, waarden en geloof op de wil van de Almachtige God baseert. Vroeger werd vaak het woord ‘Mohammedaan’ gebruikt om een moslim aan te duiden. Een van de redenen voor dit misverstand is dat Europeanen eeuwenlang dachten dat moslims de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) op dezelfde manier aanbidden als de aanbidding van Jezus (vrede zij met hem) door de christenen. Dit is zeer zeker niet waar, omdat iemand die iets of iemand anders dan of naast God de Verhevene aanbidt per definitie geen moslim is.

3.       Wie is Allah?

Men hoort vaak het Arabische woord ‘Allah’ in discussies met betrekking tot de Islam. Het woord ‘Allah’ is simpelweg het Arabische woord voor de Almachtige God. In feite, het woord ‘Allah’ werd gebruikt lang voordat het woord ‘God’ gebruikt werd. Als je een Arabische vertaling van de Bijbel open zou slaan, zal je zien dat het woord ‘Allah’ gebruikt wordt waar in het Nederlands ‘God’ staat. Het Arabische woord voor de Almachtige God, ‘Allah’, lijkt op het woord voor God in andere Semitische talen; het Hebreeuwse woord voor God bijvoorbeeld is ‘Elah’.

Sommige niet-moslims denken dat moslims een andere God aanbidden dan de God van Mozes, Abraham en Jezus. Echter, het pure monotheïsme van de Islam roept alle mensen op tot de aanbidding van de Ene God; de God van Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammad (vrede zij met hen allen).

4.       Wie is Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem)?

De laatste profeet die God naar de mensheid stuurde was de profeet Mohammad, moge de vrede en zegeningen van God met hem zijn. Toen hij veertig jaar oud was, ontving hij de openbaring van God. Daarna besteedde hij het overgebleven deel van zijn leven aan het uitleggen en praktiseren van de leer van de Islam, de godsdienst die God aan hem openbaarde. De profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem)  was de grootste van alle profeten om vele redenen, maar in de eerste plaats omdat hij door God gekozen was als de laatste profeet, wiens missie om de mensheid te leiden zou voortduren tot aan de Laatste Dag en omdat hij gestuurd was als een genade voor de gehele mensheid. Sinds het begin der tijden heeft God profeten naar de aarde gestuurd, ieder naar zijn specifieke volk. De profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) echter werd gestuurd als de laatste en definitieve boodschapper voor de gehele mensheid.

Hoewel sommige andere religieuze groeperingen ook hebben beweerd in de Ene God te geloven, zien we dat na een tijdje verschillende valse ideeën in hun leer en praktijken binnenslopen, die hen wegleidden van het pure monotheïsme waarmee de profeten werden gezonden. Sommigen begonnen hun profeten en heiligen te beschouwen als bemiddelaars met de Almachtige God. Anderen geloofden dat hun profeten manifestaties van God waren, incarnaties van God of zelfs ‘zoon van God.’ Al deze misvattingen leidden tot de aanbidding van geschapen wezens in plaats van de Schepper en droegen bij aan afgoderij en het idee dat men de Almachtige God alleen kan bereiken door middel van tussenpersonen. De profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) wapende zich tegen dit soort onwaarheden door altijd te benadrukken dat hij slechts een mens was met de missie om Gods boodschap te prediken en te gehoorzamen. Hij leerde moslims om naar hem te verwijzen als “de boodschapper van God en Zijn dienaar.” Door middel van zijn leven en leringen, maakte God Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) het ideale voorbeeld voor alle mensen. Hij was een voorbeeldig profeet, politicus, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend. In tegenstelling tot andere profeten en boodschappers, stond de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) in de grote belangstelling van historici en al zijn uitspraken en daden werden nauwkeurig vastgelegd en verzameld. God zorgde er Zelf voor dat de boodschap die geopenbaard was aan Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) beschermd werd tegen verdraaiing of dat de boodschap vergeten zou worden of kwijt zou raken. Dit was noodzakelijk, omdat God had beloofd dat Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) de laatste boodschapper voor de mensheid zou zijn. Alle boodschappers van God predikten de boodschap van de Islam, namelijk de onderwerping aan de wetten van God en het aanbidden van niemand dan Hem alleen. De profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) was de laatste profeet en hij bracht de laatste en volledige boodschap die niet veranderd zal worden tot de Laatste Dag.

5.       Wat zijn de leerstellingen van de Islam?

De basis van het islamitisch geloof is het geloof in pure monotheïsme, ofwel in de Eenheid van God. Dit betekent dat er maar één Schepper en Onderhouder van alles in het universum is en niets en niemand aanbidding waard is behalve Hem de Verhevene. Het geloof in de Eenheid van God houdt veel meer in dan enkel geloven dat er Eén God is – in plaats van twee, drie of vier. Pure monotheïsme is geloven dat alleen de Enige Ware God aanbeden dient te worden in overeenstemming met de openbaring die Hij naar Zijn Boodschapper stuurde. De Islam verwerpt het gebruik van alle vormen van tussenpersonen tussen God en mens en staat erop dat mensen zich direct tot God richten. Moslims geloven dat de Almachtige God Medelijdend, Liefhebbend en Genadevol is.

Een populaire misvatting is de bewering dat God Zijn schepselen niet rechtstreeks kan vergeven. Hierdoor beginnen mensen vaak te wanhopen aan de Genade van God. Zodra ze ervan overtuigd raken dat ze geen rechtstreeks contact met God kunnen hebben, wenden ze zich tot afgoden voor hulp, zoals idolen, helden, heiligen en engelen. We merken vaak dat degenen die dit soort afgoden aanbidden bemiddeling van hen vragen en hen niet als ‘god’ zien. Ze beweren dat ze in de Ene Allerhoogste God geloven, maar dat ze anderen aanbidden en gebeden tot hen richten om dichter tot God te komen. In de Islam is er een duidelijk onderscheid tussen de Schepper en de schepselen. Er is geen onduidelijkheid over wat goddelijk is: alles dat geschapen is, is het niet waard om aanbeden te worden; alleen Allah, de Schepper, is aanbidding waard. Sommige godsdiensten beweren dat God onderdeel is geworden van Zijn schepping. Dit heeft ertoe geleid dat mensen zijn gaan geloven dat ze iets dat geschapen is kunnen aanbidden om zo hun Schepper te bereiken.

Moslims geloven dat God Uniek is en Verheven boven menselijk bevattingsvermogen en dat Hij absoluut geen partners, metgezellen, gelijken, tegenstanders of nageslacht heeft. Moslims geloven dat Allah “noch heeft verwekt, noch is Hij verwerkt.” Hij is Volkomen Uniek en Eeuwig. Hij heeft de controle over alles en is geheel in staat Zijn Oneindige Genade en Vergiffenis te geven aan wie Hij wil. Dit is de reden dat Allah ook wel de Almachtige en de Meest Genadevolle wordt genoemd. Allah heeft de wereld voor de mensheid geschapen en wil als Schepper het beste voor al zijn schepselen. Moslims beschouwen alles in het universum als een teken van de Almacht en Barmhartigheid van de Almachtige God. Het geloof in de Eenheid van Allah is niet alleen een metafysisch idee, maar het is een dynamisch geloof dat iemands beeld van de mens, de maatschappij en alle aspecten van het dagelijks leven beïnvloedt.

6.       Wat is de Qoer-aan?

De Qoer-aan is de laatste openbaring van Allah voor de gehele mensheid, die van Allah Verhevene afkomstig is en door de aartsengel Gabriel aan de profeet Mohammed is doorgegeven. De Qoer-aan werd daarna doorgegeven aan de metgezellen van de profeet die het ijverig woord voor woord memoriseerden en nauwgezet de geschreven versie samenstelden. De Edele Qoer-aan werd onophoudelijk gereciteerd door de metgezellen van de Profeet en dit wordt tot aan de dag van vandaag door hun opvolgers nog steeds gedaan. Kortom, de Qoer-aan is het geopenbaarde Boek van Allah voor de leiding van de gehele mensheid.

Vandaag de dag is de Qoer-aan door miljoenen moslims gememoriseerd. De taal van de Qoer-aan, het Arabisch, is nog steeds een levende taal voor miljoenen mensen. In tegenstelling tot sommige andere godsdiensten wordt de Qoer-aan door talloze moslims nog steeds in de originele taal gelezen. De Qoer-aan is een levend wonder in de Arabische taal en staat erom bekend dat hij niet te imiteren is qua stijl, vorm of spirituele impact en wat betreft de unieke kennis die hij bevat. De Qoer-aan is geopenbaard in een serie van openbaringen aan de profeet Mohammed gedurende een periode van 23 jaar. In tegenstelling tot vele andere religieuze geschriften is altijd al in de Qoer-aan geloofd als zijnde het precieze Woord van Allah. De Qoer-aan werd gereciteerd in het openbaar, zowel voor moslims als voor niet-moslims tijdens het leven van de profeet Mohammed en daarna. De gehele Qoer-aan werd schriftelijk vastgelegd gedurende het leven van de profeet en talloze metgezellen van de profeet memoriseerden de Qoer-aan woord voor woord gedurende zijn openbaring. De Qoer-aan was altijd in handen van ordinaire gelovigen en o.a. vanwege de vele mensen die de Qoer-aan uit hun hoofd kenden, was hij ook perfect bewaard gebleven. Het is nooit voorgekomen dat ook maar enig deel ervan aangepast of gewijzigd is, door geen enkel religieus gezag. De leer van de Qoer-aan omvat een universele boodschap aan de gehele mensheid, niet alleen aan een bepaalde stam of ‘uitverkoren groep’.

De boodschap die de Qoer-aan brengt is niks nieuws, het is namelijk dezelfde boodschap die alle profeten gebracht hebben: ‘Geef jezelf over aan Allah, de Enige God en aanbid alleen Hem en volg de Boodschappers van Allah voor succes in dit leven en verlossing in het hiernamaals.’ De Qoer-aan bevat de verhalen van eerdere profeten, zoals Noah, Abraham, Mozes en Jezus, vrede zij met hen allen, evenals de geboden en verboden van God. In de moderne wereld van vandaag, waarin zoveel mensen verstrikt zijn geraakt in twijfel, spirituele wanhoop en sociale en politieke vervreemding, bieden de  leerstellingen van de Qoer-aan oplossingen voor de leegte in onze levens en de verwarring die de wereld in haar greep houdt.

7.      Hoe zien moslims de natuurlijke aanleg van mensen, het doel van het leven en het hiernamaals?

In de Edele Qoer-aan leert Allah mensen dat ze geschapen zijn om Hem te verheerlijken en te aanbidden en dat het bewustzijn van God de basis is van alle oprechte aanbidding. Alle schepselen van Allah aanbidden hem van nature, maar alleen de mensen hebben de vrije wil om hun Schepper te aanbidden of Hem te ontkennen. Dit is een grote beproeving, maar ook een grote eer. Aangezien de leerstellingen van de Islam alle aspecten van het leven omvatten, wordt het zich bewust worden van God aangemoedigd in alle menselijke zaken. De Islam maakt duidelijk dat alle menselijke handelingen daden van aanbidding zijn wanneer ze uitsluitend voor God alleen worden verricht en zolang ze in overeenstemming zijn met Zijn boodschap en wet. Dit houdt in dat aanbidding in de Islam niet gelimiteerd is tot religieuze rituelen. Om deze reden is de Islam eerder een levenswijze dan enkel een godsdienst. De leerstellingen van de Islam dienen als genade en heling van de menselijke ziel en bevorderen eigenschappen als nederigheid, oprechtheid, geduld, liefdadigheid enzovoorts. Eigenschappen als hoogmoed en zelfingenomenheid worden veroordeeld, aangezien de Almachtige God de Enige Kenner is van iemands godsvrucht en rechtschapenheid.

Het islamitisch standpunt over de menselijke natuur is eveneens realistisch. Mensen zijn niet van nature slecht, maar zijn tot zowel goed als kwaad in staat. De Islam leert dat geloof en daad hand in hand gaan. God heeft de mensen een vrije wil gegeven en iemands geloof wordt bepaald door zijn daden en zijn handelingen. Maar omdat mensen van nature zwak geschapen zijn en vaak tot zonde vervallen, hebben ze behoefte aan het onophoudelijk zoeken naar leiding en berouw, wat op zichzelf ook een vorm van de aanbidding van Allah is. De menselijke natuur, zoals die geschapen is door God in Zijn Grootsheid en Wijsheid, is niet inherent ‘kwaad.’ Toegang tot berouw is altijd open voor iedereen. De Almachtige God wist dat de mensen fouten zouden gaan maken, dus de echte beproeving is om te zien of ze berouw vragen voor hun zondes en dezen proberen te vermijden of dat ze een leven van achteloosheid en zonde prefereren, hoewel ze weten dat zulk gedrag niet geliefd is bij God. De juiste balans van een islamitisch leven wordt bereikt door een gezonde angst voor de rechtvaardige straf van Allah voor misdaden en zondes en tegelijkertijd een oprecht geloof dat Allah, in zijn oneindige Genade, er van houdt ons Zijn beloning te geven voor onze goede daden en oprechte aanbidding van Hem. Een leven zonder angst voor Allah leidt tot zonde en ongehoorzaamheid, terwijl geloven dat we zoveel gezondigd hebben dat God ons nooit zal vergeven alleen maar tot wanhoop leidt. Op basis van dit feit leert de Islam ons dat alleen de ‘dwalenden’ wanhopen aan de Genade van hun Heer en dat alleen verdorven misdadigers zonder angst voor Allah, hun Schepper en Rechter, zijn.

De Qoer-aan bevat ook veel uitleg over het leven in het hiernamaals en de Dag des Oordeels. Moslims geloven dat alle mensen uiteindelijk beoordeeld zullen worden door Allah, de Oppermachtige Koning en Rechter, voor hun geloof en daden tijdens hun wereldlijke leven. Bij het oordelen over de mensen zal Allah, de Verhevene, Absoluut Rechtvaardig zijn, door alleen de werkelijke schuldige en opstandige onberouwvolle misdadigers te straffen en Absoluut Barmhartig voor degenen die Hij wil en Zijn Genade waard acht. Niemand zal veroordeeld worden voor iets dat buiten zijn macht lag. Het is voldoende om te zeggen dat de Islam ons leert dat dit leven slechts een beproeving is van Allah, de Schepper, de Almachtige en de Meest Wijze; en dat alle mensen verantwoordelijk gehouden zullen worden bij Allah over wat ze met hun levens gedaan hebben. Een oprecht geloof in het hiernamaals is de sleutel tot het leiden van een goed leven. Zonder dit geloof wordt het leven gezien als het einddoel zelf, wat ertoe leidt dat mensen egoïstischer, materialistischer en immoreler worden door hun blinde najaging van plezier en genot, zelfs als dit ten koste gaat van rede en ethiek.

Gerelateerd

Delen met