Maria in de Islam (deel 1 van 3)

22-04-2011 door

Maria in de Islam (deel 1 van 3)

Maria, de moeder van Jezus (vrede zij met hem), bezit een speciale positie in de Islam. Allah verkondigt haar als de beste vrouw van onder de mensheid, die Hij vanwege haar godsvrucht en toewijding boven alle andere vrouwen verkoos.

“En toen de engelen zeiden: “O Maryam (Maria), voorwaar, Allah heeft jou verkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren. O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden.”[1]

Ook werd zij door Allah als een voorbeeld gemaakt voor de gelovigen. Hij de Verhevene zei:

“En (het voorbeeld voor de gelovigen van) Maryam, de dochter van ‘Imraan (Eli), die haar eerbaarheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Woorden van haar Heer en Zijn Schriften en zij behoorde tot de gehoorzamen.”[2]

Zij was immers een vrouw die geschikt was om een wonder te brengen als die van Jezus, die zonder vader werd geboren. Zij stond bekend om haar godsvrucht en kuisheid en indien dit anders zou zijn geweest, dan zou niemand haar hebben geloofd dat zij in een staat van maagdelijkheid een kind heeft gebaard, wat in de Islam een geloof en feit is. Sinds haar jeugd bewezen vele wonderen haar speciale aard. Laten we eens kijken naar wat Allah betreffende het mooie verhaal van Maria geopenbaard heeft.

Maria’s Jeugd

“Voorwaar, Allah verkoos Adam en Noeh (Noach) en de familie van Ibrahiem (Abraham) en de familie van ‘Imraan (Eli) boven de (andere) wereldbewoners. Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend, Alwetend. Toen de vrouw (Hannah, ook wel Anne/Anna) van ’Imraan (Eli) zei: “Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.”[3]

Maria was de dochter van Eli en Hannah, die van Davidische afkomst was. Zij was dus afkomstig uit een familie van profeten, van Abraham tot Noah tot Adam, mogen Allahs vrede en zegeningen met hen allen zijn. Zoals vermeld in het Vers, werd zij geboren in de verkozen familie van Eli, die geboren was in de verkozen familie van Abraham, die tevens geboren was in een verkozen familie. Hannah was een onvruchtbare vrouw die verlangde naar een kind. Zij maakte een gelofte aan Allah dat als Hij haar een kind schonk zij hem zal inwijden voor Zijn aanbidding in de tempel. Allah beantwoordde haar smeekbede en zij werd zwanger. Toen zij het kind ter wereld bracht, was zij bedroefd omdat de baby een meisje was en het waren gewoonlijk mannen die in de Bait al-Maqdis werden ingewijd.

“En toen zij haar gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje,” – en Allah wist het best wat zij gebaard had – “en het mannelijke is niet als het vrouwelijke.”[4]

Allah verkoos haar dochter, Maria, als moeder van een de grootste wonderen van de schepping: de geboorte van Jezus zonder een vader, mogen Allah’s zegeningen op hem rusten. Hannah noemde haar kind Maria (in het Arabisch Maryam) en riep Allah aan om haar en haar kinderen te beschermen tegen Satan:

“En voorwaar, ik heb haar Maryam genoemd en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan.”[5]

Allah accepteerde deze smeekbede van haar en gaf Maria en haar spoedig te komen kind, Jezus, een speciaal kenmerk dat niemand voor noch na hen gegeven was: geen van hen werd gekweld door de aanraking van de Satan bij de geboorte. De profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Niemand wordt geboren zonder dat Satan hem aanraakt bij de geboorte, waardoor het (kind) schreeuwend eruit komt, behalve Maria en haar zoon (Jezus).”[6]

Hoewel er een enorm groot verschil is tussen de twee zien we hier een overeenkomst tussen deze overlevering en de christelijke theorie van de “Onbevlekte Ontvangenis” van Maria en Jezus. De Islam propageert namelijk de theorie van de ‘Erfzonde’ niet. De bescherming tegen de aanraking van Satan bij de geboorte was een gunst die Maria en haar zoon Jezus gegeven was door Allah. Als alle andere profeten was Jezus beschermd tegen het begaan van zonden. Wat betreft Maria, zelfs als we aannemen dat zij geen profetes was, nochtans ontving zij de bescherming en leiding van Allah die Hij schenkt aan de rechtschapen gelovigen.

“Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyya (Zacharia).”[7]

Na de geboorte van Maria bracht haar moeder Hannah haar naar Bait al-Maqdis en schonk haar aan degenen in de moskee om onder hun voogdij op te groeien. De edelheid en godsvrucht van haar familie kennende, ruzieden zij over wie de eer zou hebben haar groot te brengen. Zij stemden in om te loten en het was niemand anders dan de profeet Zakariyya die werd gekozen. Aldus werd Maria grootgebracht onder zijn zorg en voogdij.

Wonderen in haar Aanwezigheid en Bezoeking door Engelen

Naarmate Maria ouder werd, merkte de profeet Zakariyya de speciale eigenschappen van Maria als gevolg van de verscheidene wonderen die in haar bijzijn plaatsvonden. Aangezien Maria volwassen werd, kreeg zij een afgezonderde kamer in de moskee waar zij zich kon toewijden aan de aanbidding van Allah. Telkens als Zakariyya haar kamer betrad om zorg te dragen voor wat zij nodig zou kunnen hebben, trof hij overvloedig fruit aan dat ongebruikelijk voor het seizoen was.

“Iedere keer dat Zakariyya in de (gebeds-)ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: “O Maryam, van waar heb jij dat?” Zij zei: “Dat komt van Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening.”[8]

Zij werd meer dan een keer door de engelen bezocht. Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, vertelt ons dat de engelen haar bezochten en haar berichtten over haar geprezen status onder de mensheid:

“En toen de engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van werelden uitverkoren. O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden.”[9]

Als gevolg van deze bezoekingen door de engelen en haar zijnde uitverkoren boven andere vrouwen, hielden sommigen de mening dat Maria een profetes was. Dit is een zaak waarover een meningsverschil bestaat. Maar zelfs als zij dat niet was, acht de Islam haar als de vrouw met de hoogste status onder de vrouwen van de gehele wereld als gevolg van haar godsvrucht en toewijding en omdat zij werd uitverkoren voor de miraculeuze geboorte van Jezus.

Deel 2

Deel 3

 


[1] De Qoer-aan 3:42-43.

[2] De Qoer-aan 66:12.

[3] De Qoer-aan 3:33-35.

[4] De Qoer-aan 3:36.

[5] De Qoer-aan 3:36.

[6] Overgeleverd door Ahmad.

[7] De Qoer-aan 3:37.

[8] De Qoer-aan 3:37.

[9] De Qoer-aan 3:42-43.

Gerelateerd

Delen met